NORMATIVA DE LES ACTIVITATS

CONDICIÓ D’ASSOCIAT


Totes aquelles persones que sol·licitin l’admissió al Joventut Les Corts, d’ara en endavant JLC, podran fer-ho mitjançant els formularis que es posen a l’abast, mitjançant la pàgina web del club.

Els associats podran ser ordinaris, aspirants, honoraris i protectors.

Associat ordinari: Totes aquelles persones que tinguin més de 18 anys i satisfacin la quota d’associat/ada.

Associat aspirant: Totes aquelles persones menors de 18 anys i satisfacin la quota d’associat/ada.

Associat Honorari: Aquelles persones a qui la Junta Directiva confereixi aquesta distinció, tenint un lloc de preferència ens els actes oficials de l’entitat.

Associat protector: Totes aquelles persones físiques i jurídiques que volen donar suport a un projecte de mecenatge esportiu que la Junta Directiva estableixi per cada temporada.

La condició d’associat/ada es pot perdre per voluntat pròpia, comunicada al club mitjançant escrit adreçat a la Junta Directiva. També es podrà perdre la condició d’associat/ada per acord de la Junta Directiva, basada en faltes de caràcter molt greu, prèvia audiència a l’interessat/ada i la incoació del corresponent expedient disciplinari.

Els associats tenen dret a participar de tots els actes socials que el club organitzi o participi i tenen l’obligació de mantenir informat al JLC de qualsevol canvi en les dades personals, incloent les referents als pagaments de les quotes. La resta de condicions referents als associats/ades, venen recollides en els Estatuts de l’entitat

 

ACTIVITATS TEMPORADA 17/18


Per la present temporada el club disposa d’activitats dissenyades, gestionades i avaluades per les seccions de bàsquet, futbol sala, voleibol, ball esportiu i les activitats extraescolars esportives de l’escola Santa Teresa de Lisieux i CEIP Itaca.

Totes aquestes activitats van dirigides als associats/ades al JLC per la temporada 17/18, tant aviat siguin associats aspirants i/o ordinaris.

També es podran acceptar participants en aquestes activitats que no siguin associats al JLC. Les quotes per als no associats/ades, aniran incrementades i amb un recàrrec d’IVA del 21%.

Es pot trobar informació més àmplia de les seccions a la pàgina web del JLC www.joventutlescorts.cat, o bé trucant al telèfon 934191148.

 

QUOTES TEMPORADA 17/18


Les quotes de les activitats pròpies del JLC i que seran vigents per la temporada 17/18 de l’1 de juliol del 2017, fins els 30 de juny del 2018 poden trobar-se amb la informació d’inscripció per la temporada 2017/2018.

Durant el procés d’inscripció s’indicaran les formes i terminis de pagament de les quotes a satisfer, tant pels associats com pels no associats al JLC.

Les quotes de les activitats estan dissenyades amb format “tarifa plana”, es a dir, es pagarà el mateix import durant totes les mensualitat que s’estableixin.

L’associat/ada te l’obligació del pagament de les quotes establertes per la temporada. La devolució de qualsevol rebut domiciliat tindrà un recàrrec de 6’00 €, en concepte de despeses bancàries i administració de la devolució.

Les quotes domiciliades, es faran efectives el primer dia de cada mes. En cas que aquest dia sigui festiu, el club podrà domiciliar els rebuts per avançat el primer dia hàbil anterior.

En cas que els rebuts domiciliats no arribin correctament l’associat/ada haurà d’informar-ne mitjançant correu electrònic a club@joventutlescorts.net, al personal administratiu del JLC.

Els canvis de dades bancàries haurà de comunicar-se al JLC, mitjançant correu electrònic, sempre abans del dia 20 del mes anterior, per poder fer efectiu el canvi el mes següent.

Qualsevol baixa i/o canvi d’alguna activitat, caldrà comunicar-ho per correu electrònic al personal administratiu del JLC, i aquest remetrà el full de baixa per tal de fer-se efectiva, sempre abans del dia 20 del mes anterior.

En cas de comunicar-se amb posterioritat amb la remesa de rebuts comunicada al banc, el club abonarà el 100 % del rebut domiciliat.

Les baixes de l’activitat durant qualsevol mes en curs, seran abonades amb la part proporcional, incloent la quota d’associat, si així ho decideix l’associat/ada.

Tots aquells associats/ades que decideixin fer el pagament íntegre de les quotes, caldrà que tinguin en compte els terminis que s’estableixin.

Aquells associats/ades que es donin de baixa de l’activitat i hagin fet el pagament íntegre, el club abonarà la part proporcional de la quota, comptabilitzada com quota domiciliada.

 

EQUIPS DE COMPETICIONS ESPORTIVES


Donada la complexa organització dels grups que competeixen en les diferents modalitats esportives, cal tenir en compte que la inscripció a aquestes activitats es per tota la temporada esportiva que va del dia 1 de juliol del 2017 fins el 30 de juny del 2018.

Qualsevol baixa haurà d’estar justificada. El JLC es reserva el dret de reclamar pagaments pendents a compte de l’activitat, ja siguin de despeses federatives i/o de personal posat a càrrec de l’activitat.

En cas, les baixes de les activitats NO comporten la baixa de la pertinent llicència esportiva. El procediment per aquestes baixes està establert en el següent punt de llicències esportives.

L’assistència als entrenaments i competicions dels grups de competició és obligatòria i només s’admetrà la no assistència en cas de lesió que impedeixi l’esportista desplaçar-se al lloc d’entrenament.

Donat que la falta d’assistència a entrenaments pot alterar la dinàmica del grup, l’equip tècnic de cada secció es reserva el dret de prendre mesures correctores pel bon desenvolupament de l’activitat.

 

LLICÈNCIES ESPORTIVES


Tots aquells associats/ades que participin en competicions esportives, hauran de tenir al dia la seva llicència esportiva. Aquesta inclourà una pòlissa d’accidents que garanteix l’assistència sanitària en cas de lesió durant el transcurs d’entrenaments i les diferents competicions.

El cost de la llicència de la Federació Catalana de Bàsquet, Federació Catalana de Futbol, Federació Catalana de Volei i Federació Catalana de Ball Esportiu, no s’inclou en el pagament de les quotes de l’activitat. Les despeses de tramitació de la llicència esportiva es cobraran en un rebut únic.

En el cas de la Federació Catalana de Futbol el jugador/a, haurà de gestionar el pagament de la seva llicència al Portal de Federat.

Un cop donades d’alta pel JLC a les respectives federacions, no es concediran baixes de llicències esportives, excepte en els següents casos:

  • Causa de força major.

  • Pagament íntegre de la quota de l’activitat pendent.

 

INDUMENTÀRIA ESPORTIVA


Totes les activitats esportives es duran a terme amb roba i calçat esportiu apropiat que faciliti el desenvolupament de l’activitat.

La roba i calçat esportiu van a càrrec de l’associat. Les seccions de bàsquet, futbol sala, voleibol i ball esportiu es obligatori l’ús dels packs de roba que cada secció estableixi i que podran trobar-se en l’apartat de cada secció de la pàgina web de l’entitat.

Estigues al corrent de l'actualitat que ens envolta

NOTÍCIES

Vols ser un comerç col·laborador del Club?

+INFO

Tots els partits i activitats del cap de setmana

AGENDA